Tag szeretnék lenni

Személyes adatok
titulus
vezetéknév
keresztnév
születési név
anyja neve
születési hely
születés dátuma
adóazonosító jel
Lakcím adatok
irányítószám
település
cím
Kapcsolati adatok
email cím
email cím még egyszer
telefonszám
+36
Munkáltatói adatok
munkáltató
szervezeti egység
törzsszám
Belépési nyilatkozatok
* Aláírásommal hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy a VSZ a kezelt tagkártya adataimat (Nevem, tagkártya számom, tagkártyám fokozata, lakcím, tagdíjbefizetések, adóazonosító) jogos érdekem biztosítása - a részemre juttatható juttatások és a szakszervezet által nyújtott szolgáltatások (pl. jogsegély, segélyezés) igénybe vétele, valamint a szakszervezet által nyújtandó képviseleti jog gyakorlása - érdekében kezeli. Tudomással bírok arról, hogy ezen adatok a szakszervezeti tagság fenntartásához elengedhetetlenek. Tudomásul veszem, hogy a Nevem, tagkártya számom, tagkártyám fokozata, lakcím, adóazonosítóm kezelése a szakszervezeti munkaidőkedvezmény igazolásához is szükséges az Mt. 274§ alapján.
* Aláírásommal hozzájárulok, hogy a VSZ az alábbi adataimat (anyja neve, születési hely és idő, munkahely megnevezése, címe, szolgálati hely neve és kódja, beosztás és FEOR kód, munkaügyi kód (törzsszám) az egyéni és kollektív érdekvédelem (pl. bértárgyalások, munkavédelmi megfelelés) biztosítása érdekében kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy e-mail címemen a VSZ a szakszervezeti akciók és eredmények, valamint a közös akciók és rendezvények kommunikálása érdekében megkeressen.
* Aláírásommal hozzájárulok, hogy a VSZ a kezelt alábbi tagkártya adataimat (név, tagkártya száma, belépés dá- tuma, születési hely, idő, adószám) a tagság számára szolgáltatási tevékenységet ellátó üzleti partnerei részére - a partner által meghatározott terjedelemben- a nekem nyújtott üzleti kedvezmények – így különösen biztosítási szerződés - biztosítása és a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés érdekében a kártya elkészültét követően átadja.
* Tudomással bírok arról, hogy szakszervezeti tagságom különleges adatnak minősül, melyet a Vasutasok Szakszervezete hozzájárulásom hiányában másnak nem hozhat tudomására. A tagkártya adatok kezelése ki- zárólag a tagsági viszonyom fennálltáig, vagy hozzájárulásom visszavonásáig történhet. Tájékoztatást kaptam arról, hogy az adatkezelési hozzájárulásomat akár egészben, akár részben bármikor írásban visszavonhatom, melyhez szükség esetén a szakszervezet segítségét igényelhetem. Tájékoztatást kaptam arról, hogy
- mivel segély kifizetése tárgyévenként egyszer lehetséges a VSZ ESZSZA szabályzata alapján, a jogosult- ság meglétének ellenőrzése miatt a tagsági jogviszony megszűnése évének végéig a VSZ az alábbi ada- tokat kezeli. (Nevem, tagkártya számom, tagkártyám fokozata, lakcím, tagdíjbefizetések, adóazonosító)
- mivel a temetési segély elhunyt tagokra is igényelhető a tag elhunytát követően 12 hónapig az ESZSZA szabályzat alapján, a tag elhunytát követő 12 hónapig a VSZ az alábbi adatokat kezeli: (Nevem, tagkártya számom, tagkártyám fokozata, lakcím, tagdíjbefizetések, adóazonosító)
- A VSZ az adózás rendjéről szóló törvény 92. § (1) bekezdés alapján adatszolgáltatásra kö- telezett, mivel adókedvezményre jogosító igazolást állít ki a befizetett tagdíj alapján. Ennek alapján az adatszolgáltatást az adóévet követő év január harmincegyedikéig kell teljesítenie.

Transzpozon kft.